Skip to content
0,00  0
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pojedźtam

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego Pojedźtam, dostępnego pod adresem https://pojedztam.pl/sklep
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną ANI-KOR Martyna Kwiatkowska, ul. Mickiewicza 8/4, 62-240 Trzemeszno, NIP 7842514766, zwanym dalej Sprzedawcą, a także postępowanie reklamacyjne w zakresie tych usług.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pojedztam.pl/sklep
 2. Sprzedawca ANI-KOR Martyna Kwiatkowska, ul. Mickiewicza 8/4, 62-240 Trzemeszno, NIP 7842514766.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę Produktu.
 9. Operator płatności – System płatności Przelewy 24, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy pod numerem 0000306513 numer NIP 781-173-38-52.
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 12. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności
 14. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę Produktu określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy
 16. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów.
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 18. Rachunek bankowy sprzedawcy konto bankowe Millenium 25 1160 2202 0000 0003 8624 5042

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pojedztam.pl

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5
Ceny w Sklepie

 1. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Całkowita kwota płacona przez Klienta obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy (w przypadku produktów fizycznych). O wysokości wszystkich kosztów Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

§ 6
Umowa Sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient wykonuje następujące czynności:
  a) dodaje Produkt do koszyka, klikając przycisk „Kup teraz”,
  b) z widoku koszyka, klika w przycisk „Przejdź do kasy”,
  c) wypełnia Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  d) akceptuje warunki Regulaminu,
  e) klika w przycisk “Kupuję i płacę”.
  f) po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Z chwilą dokonania płatności Umowę sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 7
Płatności i dostawa

 1. Klient dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznych Przelewy 24 w formie przelewu bankowego.
 2. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są podane w formularzu zamówienia.
 3. Dostępne są następujące metody dostawy Produktu:
  a) produkty niematerialne – przesyłka drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia
  b) odbiór osobisty na terenie Gniezna. Szczegóły odbioru osobistego Klient ustala ze Sprzedawcą z odpowiednim wyprzedzeniem na adres e-mail kontakt@pojedztam.pl
  c) wysyłka Paczką w Ruchu
  d) paczkomat
  e) pocztą polską listem poleconym ekonomicznym
 4. Wszystkie szczegóły dostawy Klient określa w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty były zapakowane z należytą starannością, tak aby zapobiec ich ewentualnemu uszkodzeniu podczas transportu.
 6. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie Dostawca.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas Dostawy lub brak Dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8
Konto w Sklepie

 1. Klient ma możliwość założenie w Sklepie konta, dla ułatwienia składania zamówień.
 2. Założenie konta jest bezpłatne, Klient może w każdym momencie je usunąć, bez podawania przyczyn i konsekwencji.
 3. Aby założyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail oraz login i hasło.
 4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła umieszczonego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Aby zlikwidować konto należy skontaktować się ze sprzedawcą na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

§ 9
Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacja zostaje uznana za skuteczną jeżeli zawiera:
  a) dane Klienta,
  b) adres do korespondencji,
  c) wskazanie wady,
  d) podanie daty wystąpienia wady,
  e) żądanie reklamującego (wymiana Produktu na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
  f) dowód zakupu,
  g) możliwie zdjęcie Produktu, ze szczególnym uwzględnieniem jego wad lub niezgodności z zamówieniem,
  h) jeżeli reklamacja dotyczący uszkodzenia Produktu podczas dostawy, należy dołączyć protokół szkody spisany w obecności pracownika Dostawcy oraz zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
 5. Reklamacje związane z uszkodzeniem Produktu podczas Dostawy rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, spisanego w obecności pracownika Dostawcy. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki, nie oznacza jednak wygaśnięcia prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki.

§ 10
Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11
Rozpatrywanie roszczeń

 1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.
 2. Konsument może wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12
Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.